Algemene Voorwaarden Consilis

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

 Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 Artikel 3 Offertes

 1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, welke geldig zijn gedurende twee weken, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend, mits de werkzaamheden in te plannen zijn.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Opdrachtnemer is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal EUR 500.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst c.q. machtiging tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor minimaal 5 boekjaren terugwerkende kracht, na datum van ondertekening. Dit is nimmer een fatale termijn. 
 2. De overeenkomst c.q. machtiging tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever geldt voor een onbepaalde tijd en kan alleen schriftelijk worden ingetrokken.
 3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

Artikel 6 Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is in veel gevallen afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 2. Het staat de opdrachtnemer vrij tussentijds – binnen redelijke grenzen – tot wijziging van het overeengekomen tarief en/of honorarium te komen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil en inflatie). De opdrachtgever doet daarvan mededeling indien de wijziging ziet op een verhoging anders dan ten gevolge van jaarlijkse prijsindexatie.

 

Artikel 7 Betaling

 1.  Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer zal hierop redelijkerwijs administratieve kosten in rekening brengen.

 

Artikel 8 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Consilis voor beroepsfouten in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen vergoeding. In geen geval zal onjuist aangeleverde informatie of eventuele fouten in de software ons kunnen worden aangerekend.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor misgelopen fiscale correcties van de Opdrachtgever wegens een verjaringsperiode.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct, of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 4. Ter verduidelijking op artikel 10.3. Indien desbetreffende belanghebbende opdrachtgever de fiscale correctie wettelijk gezien dient te verdelen onder haar eindgebruikers, vrijwaart de opdrachtgever de aansprakelijkheid op de reeds verkregen vergoeding(en) van de opdrachtnemer.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.